Strona główna > Produkty >

Kontrola załadunku, K-Cargo / K-Gauge

Cargo monitoring and control system, K-Gauge

Najnowszy i najlepszy na ·wiecie radarowy system monitoringu i kontroli za·adunku. K-Gauge jest zintegrowanym systemem pomiaru poziomu cieczy, temperatury, ci·nie· oraz kontroli pomp i zaworów. Modu·owa budowa pozwala na niespotykan· dowolno·· konfiguracji systemu celem dostosowania go do indywidulanych potrzeb klienta. Standardowa wersja pozwala na pomiar poziomu wszystkich typów cieczy na odleglość do 50m. Pomiary mog· by· wykonywane w najbardziej extremalnych warunkach wysokich temperatur, ci·nie·, wilgotno·ci oraz w strefach wysokiego zagro·enia wybuchem.

Korzy·ci

 • Wykorzystanie najnowszych zdobyczy technologii mikrofalowych.
 • System pracuje bezproblemowo z wszystkimi rodzajami ·adunku.
 • Wysoka dok·adno·· i odporność na uszkodzenia.
 • Kontrola pomp ·adunkowych i balastowych.
 • Kontrola zaworów ·adunkowych i balastowych.
 • Pomiar wszelkich mo·liwych parametrów procesu.
 • Certyfikacja CTS na statki do przewozu ciek·ego gazu.

Typowe zastosowanie

Cargo tank display
Cargo tank display.
 • Pomiar poziomu w zbiornikach ·adunku.
 • Pomiar ci·nienia w zbiornikach ·adunku.
 • Pomiar temperatury w zbiornikach ·adunku.
 • Pomiar poziomu w zbiornikach balastowych, paliwa itp.
 • Pomiar i kalkulacje zanurzenia, przeg··bienia, przechy·u bocznego.

Dok·adno·· i niezawodno··

Wysoka cz·stotliwo·· pracy (24GHz) oraz paraboliczny kszta·t anteny formuj·cy bardzo w·sk· wi·zke (+/- 3 stopnie) promieniowania pozwalaj· na instalacj· anteny na zbiornikach szczytowych i wszelkich innych ma·ych przestrzeniach. Wysoki wspó·czynnik sygna·/szum oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania sygna·u zapewniaj· bardzo dok·adne i powtarzalne wyniki pomiaru. Specjalnie zaprojektowania antena jest odporna na kondensacj· gazów oraz wszelkie mo·liwe depozyty ·adunku które to nie wp·ywaj· ujemnie na dok·adno·· pomiarów generowanych przez system.

Prosta instalacja

Antena radarowa (RTG- Radar Tank Gauge) jest zaprojektowana z my·l· o jak najprostszej instalacji. Zamontowana na szczycie tanku w specjalnej oprawie, umo·liwia ·atwe i wygodne pod··czenie czujników ci·nienia i temperatury. Jeden wspólny kabel ··czy te elementy z modu·ami przetwarzania sygna·u, z regu·y zainstalowanymi w nadbudówce st·d instalacja nie wymaga prowadzenia ·adnych dodatkowych kabli.

U·ytkowanie i zarz·dzanie systemem:

Stacja operatorska to interfejs u·ytkownika. Komputer PC pracuj·cy pod kontrol· Windows XP b·d· VISTA z zainstalowanym oprogramowaniem AIM-2000 pozwala u·ytkownikowi na pe·n· kontrol· systemu. Alarmy s· monitorowane bezprzerwowo by zapewni· bezzw·oczn· informacj· dla operatora. Podobnie system nadzoruje wszelkie mo·liwe uszkodzenia linii komunikacyjnych itp. AIM-2000 pozwala na bardzo elastyczne tworzenie raportów, historii procesu, trendów, list alarmowych itd.

Funkcje stacji operatorskiej

 • Graficzny interfejs u·ytkownika.
 • Przetwarzanie i wy·wietlanie informacji o procesie.
 • Przetwarzanie i wy·wietlanie informacji o alarmach i uszkodzeniach.
 • Magazynowanie danych pomiarowych.
 • Konfiguracja systemu na poziomie u·ytkownika a tak·e administratora.

Skontaktuj się z nami