Strona główna > Produkty > Sensors >

SENTRY®- bezprzewodowy system pomiaru i monitoringu temperatury

Skontaktuj się z nami

Najwy·szej jako·ci sprz·t do monitorowania temperatury ·o·ysk

SENTRY temperature sensor and antenna
SENTRY® bezprzewodowy czujnik temperatury ·o·yska z antena

Wireless bearing temperature sensor
Zainstalowany czujnik SENTRY®

SENTRY® bezprzewodowy system pomiaru temperatury ·o·ysk umo·liwia ci·g·y pomiar temperatury ·o·ysk podczas pracy urz·de·. Ka·dy z zamontowanych czujników jest indywidualnie skanowany za pomoc· multipleksowej jednostki centralnej za pomoc· sygna·u o wysokiej cz·stotliwo·ci i z niskim impulsem radarowym energii.Impuls radarowy jest przesy·any do stacjonarnej anteny zamontowanej wewn·trz skrzyni korbowej za pomoc· kabla koncentrycznego. Kiedy w zasi·gu anteny znajdzie sie czujnik bezprzewodowy - reaguje na sygna· radarowy i odbija impuls z sygna·em do jednostki centralnej. Charakterystyka odbitego impulsu jest jednoznacznie okre·lona przez temperatur·.

Podstawowe korzy·ci

  • zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianych awarii i zwi·zanych z ni· kosztów
  • prosty i kompaktowy sposób monta·u
  • poprawia bezpiecze·stwo pracy za·ogi i statku
  • certyfikowany do zast·pienia wykrygacza mg·y olejowej
  • instalacja niezale·na lub w pe·ni zintegrowana z systemem monitoringu

Podstawowe elementy sytemu

  • bezprzewodowy czujnik temperatury
  • antena stacjonarna
  • jednostka centralna
Operating principle of the SENTRY system

Technologia

System SENTRY® oparty jest na technologii czujników o nazwie Surface Acoustic Wave (SAW), która opiera si· na bezdotykowym i bezprzewodowym przekazywaniu zasilania do czujnika w sposób indukcyjny. System ten pozwala na odst·p mi·dzy anten· a czujnikiem pomi·dzy 10 a 50 mm zapewniaj·c bardzo elastyczn· instalacj· wewn·trz skrzyni korbowej.

Skontaktuj się z nami