Strona główna > Produkty > Sensors >

System monitorowania lądowiska helikopterów HMS-100

Skontaktuj się z nami

Przeznaczenie

Typical application for the helideck monitoring system
Typowa aplikacja HMS-100

System monitorowania l·dowiska jest u·ywany do analizy ruchu l·dowiska podczas operacji l·dowania ·mig·owca. Ma za zadanie poprawi· bezpiecze·stwo w trudnych warunkach pogodowych. HMS-100 zbiera sygna·y o wysoko·ci o pr·dko·ciach ruchu l·dowiska, pr·dko·ci i kierunku wiatru, temperaturze powietrza i ci·nieniu atmosferycznym. Informacje te s· prezentowane na na ekranie okre·laj·c warunki l·dowania. System montitorowania HMS-100 jest zazwyczaj u·ywanu na jednostkach obs·uguj·cych rynek offshore (FPSO, zbiornikowce, statki sejsmiczne, platformy wiertnicze).

Instalacja

Zachowanie jednostki jest monitorowane przy pomocy czujnika ruchu i po·o·enia statku (MRU), umo·liwia to pe·n· elastyczno·· instalacji. Czujnik mo·e zosta· zamontowany bezpo·rednio na l·dowisku, na mostku lub innym nadaj·cym si· do tego miejscu.Oprogramowanie natomiast umo·liwia operatorowi dokonywanie odczytów ze skalibrowanego punktu umieszczonego dko·adnie na ·rodku l·dowiska

Dost·p przez stron· www

Web HMS

Kongsberg oferuje serwis internetowy oparty o stron· www z bie·acymi danymi z systemu HMS-100 zainstalowanego na jednostce. Us·uga ta zosta·a opracowana w celu asystowania operatorom ·mig·owców przy planowaniu lotu przed startem z bazy. Dzi·ki klientowi internetowemu mo·na monitorowa· ruch i pogod· w czasie rzeczywistym z dzia·aj·cego na pok·adzie systemem HMS-100. Op·ata za us·ug· jest oparta o roczny abonament.

Funkcje systemu

Screen dump from the Helideck monitoring system - HMS 100
Screen dump from the Helideck Monitoring System - HMS 100
 • prezentacja w czasie rzeczywistym zmian przechy·u, przeg··bienia i falowa·
 • prezentacja maksymalnego wska·nika falowania
 • prezentacja danych ruchu zgodnie ze standardem CAP 437
 • zbieranie i wy·wietlanie danych meterologicznych
 • mo·liwo·· wy·wietlenia statystyk ruchu
 • panel zawieraj·cy ·wiat·a l·dowania
 • analiza parametrów statku w oparciu o trendy
 • mo·liwo·c wyboru logowania 13 ró·nych paramtetrów obiektu
 • 48 godzinny bufor logowania danych zgodnie z nowymi przepisami
 • elektroniczny przesy· danych w oparciu o sie· Ethernet
 • modu·y i porcedury weryfikacji i samokontroli

Skontaktuj się z nami